2014 Fun Run Saskatoon

Saskatoon City Police stopped by on their bikes!
Tug O War!